top of page
Untitled design_edited_edited.jpg

FÉ Quartz, a lifestyle brand by Dorne International B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN

DORNE INTERNATIONAL B.V.

zakelijke afname/B2B

Identiteit van de Ondernemer

Dorne International B.V.

Nedereindseweg 578

3546 PV Utrecht, Nederland 

+316 5366 8338 : bereikbaar tijdens kantooruren;

E-mailadres: hi@fequartz.nl

KvK-nummer: 82174237;

Btw-identificatienummer: NL862364887B01 

INHOUDSOPGAVE

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Artikel   3 – Offertes en aanbiedingen

Artikel   4 – Totstandkoming/aanvaarding van de overeenkomst

Artikel   5 – Prijzen

Artikel   6 – Monsters en modellen

Artikel   7 – Facturatie en betaling

Artikel   8 – Gevolgen niet tijdig betalen

Artikel   9 – Recht van reclame

Artikel 10 – Opschortingsrecht

Artikel 11 – Retentierecht

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

Artikel 13 – Verplichtingen van de klant

Artikel 14 – Levering en risico-overgang

Artikel 15 - Transport/verzendkosten

Artikel 16 - Verpakking en verzending

Artikel 17- Bewaring, voortijdige/verlate afname

Artikel 18 - Reclames en garantie

Artikel 19 – Opschorting en ontbinding

Artikel 20 - Overmacht

Artikel 21- Aansprakelijkheid en verjaring

Artikel 22 - Vervaltermijn

Artikel 23 - Wijziging van de overeenkomst

Artikel 24 - Overgang van rechten

Artikel 25 - Geheimhouding

Artikel 26 -. Intellectueel eigendom

Artikel 27 - Slotbepalingen 

Artikel 1 – Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Dorne International B.V.: de gebruiker van deze algemene voorwaarden:

Dorne International B.V., gevestigd aan de Nedereindseweg 578 3546 PV  te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 82174237 

b. klant: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf die met Dorne International B.V. een overeenkomst aangaat/is aangegaan, dan wel die een offerte/aanbieding van Dorne International B.V. heeft ontvangen of met wie Dorne International B.V.  in enige rechtsbetrekking staat;

c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Dorne International B.V. en de klant;

d. product of dienst: het product en/of dienst dat Dorne International B.V. in het kader van de overeenkomst levert;

e. partijen: Dorne International B.V. en klant samen.

Artikel 2 – Toepasselijkeheid Algemene Voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van

diensten of producten door of namens Dorne International B.V.

2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Dorne International B.V., voor de uitvoering waarvan door Dorne International B.V. derden dienen te worden betrokken. 

2.3 Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.4 Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden of eventuele inkoop-of andere voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

2.5 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Dorne International B.V.  vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.6. Indien Dorne International B.V.  niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Dorne International B.V.  in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen

3.1. Alle offertes en aanbiedingen van Dorne International B.V. zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld. 

3.2. Een aanbod of offerte is maximaal 30 dagen geldig

geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat

vermeld.

3.3. Dorne International B.V. kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Dorne International B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Dorne International B.V. anders aangeeft.

3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Dorne International B.V.  niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.7. De door Dorne International B.V.  aan de klant verstrekte offertes/aanbiedingen en overige bescheiden mogen zonder toestemming van Dorne International B.V. niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.

3.8. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming/aanvaarding van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de offerte of de overeenkomst heeft ondertekend en aan Dorne International B.V. heeft geretourneerd dan wel nadat de klant het aanbod van Dorne International B.V. schriftelijk of via de e-mail heeft aanvaard dan wel op het moment de klant een bestelling bij Dorne International B.V. plaatst. 

4.2. Echter, bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Dorne International B.V. zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

4.3.  Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Dorne International B.V. slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft

bevestigd.

4.4.  Als de klant de overeenkomst wenst te wijzigen, dan kan dat (financiële) gevolgen hebben. De overeenkomst kan pas gewijzigd worden nadat de klant akkoord is gegaan met de eventuele extra kosten en/of de overige gevolgen van de wijziging. Gaat de klant niet akkoord met de extra kosten voor het wijzigen van de overeenkomst en/of met de overige gevolgen, dan blijft de originele overeenkomst ongewijzigd in stand.

Artikel 5 – Prijzen

5.1. Alle prijzen die Dorne International B.V hanteert zijn in euro's, zijn exclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals

bijvoorbeeld administratiekosten, heffingen en verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

5.2. Alle prijzen die Dorne International B.V. hanteert voor haar producten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Dorne International B.V. te allen tijde wijzigen.

5.3. Alle prijsverhogingen, ontstaan door wisselingen in valutakoersen, prijsverhogingen van toeleveranciers, overheidsmaatregelen, of welke buiten Dorne International B.V. gelegen oorzaak dan ook, kunnen door Dorne International B.V. aan de koper/klant in rekening worden gebracht. 

5.4. Dorne International B.V. behoudt zich het recht voor wegens ‘kredietbeperking’ een toeslag op haar facturen te mogen berekenen.

Artikel 6 – Monsters en modellen.

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding/indicatie is van de aard van het product.

Artikel 7 –  Facturatie en betaling

7.1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen, tenzij anders aangeboden door Dorne International B.V. en/of partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt (schriftelijk en/of elektronisch uitdrukkelijk overeengekomen zijn) of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat. 

7.2. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de klant van rechtswege in verzuim, zonder dat Dorne International B.V. de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. De klant is dan de wettelijke handelsrente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

7.3. Dorne International B.V. behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten. Ook behoudt Dorne International B.V. zich te allen tijde het recht voor om voorafgaande betaling, contante betaling bij afhalen of levering onder rembours te verlangen.

Artikel 8 – Gevolgen niet tijdig betalen

8.1. Betaalt de klant niet op tijd, dan is Dorne International B.V. gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Dorne International B.V. maakt om de vorderingen op de klant te incasseren aan de klant in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is. Zij is gerechtigd het percentage wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de de eerste ‘ verzuimdag’ waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. Dorne International B.V. is tevens gerechtigd eventuele verschuldigde schadevergoeding in rekening te brengen. Vanaf de datum dat de opdrachtgever in verzuim is, is Dorne International B.V. gerechtigd haar vordering(en) zonder nadere aankondiging aan een incassobureau uit handen te geven

8.2. Dorne International B.V.  heeft het recht de door de klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom, te beginnen met de oudste factuur. 

8.3.. De klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Dorne International B.V. verschuldigde.

8.4. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

8.5. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

8.6.  Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Dorne International B.V haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

8.7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Dorne International B.V.op de klant onmiddellijk opeisbaar.

8.8  Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Dorne International B.V. , dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Dorne International B.V.te betalen.

Artikel 9 –  Recht van reclame

9.1. Zodra de klant in verzuim is, is Dorne International B.V. gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

9.2. Done International B.V. roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

9.3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Dorne International B.V., tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Artikel 10 – Opschortingsrecht

De klant doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 11 – Retentierecht

11.1. Dorne International B.V. kan een beroep doen op haar retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de

klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Dorne International B.V heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

11.2. Het retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Done International B.V.

Dorne International B.V is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van haar retentierecht.

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

12.1. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Dorne International B.V., totdat alle vorderingen die zij op de klant heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald, op grond van wat voor met Dorne International B.V. gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming. 

12.2. Zolang het eigendom van het product/producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant het product niet:

a. verpanden;

b. aan derden enig ander recht daarop verlenen;

c. buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen;

d. anderszins bezwaren. 

12.3. De klant is verplicht het onder eigendomsvoorbehoud geleverde product met de nodige zorgvuldigheid te bewaren. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Dorne International B.V. veilig te stellen. De klant is verplicht de geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en op eerste verzoek een kopie van de polis van deze verzekering aan Dorne International B.V. te verstrekken.

12.4. Indien de klant zijn verplichtingen jegens Dorne International B.V.  niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is Dorne International B.V.  gerechtigd het product/producten zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van Dorne International B.V.  op volledige schadevergoeding. Alle kosten die Dorne International B.V.  moet maken om het product terug te nemen, waaronder bijvoorbeeld transport- en opslagkosten, worden aan de klant in rekening gebracht.

12.5. Indien Dorne International B.V.  gebruik wenst te maken van haar recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de klant verplicht Dorne International B.V.  of de door Dorne International B.V.  ingeschakelde derde toegang te verlenen tot de locatie waar het product zich bevindt.

12.6. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant Dorne International B.V.  hiervan direct op de hoogte stellen en zal de klant onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Dorne International B.V. 

12.7. De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan Dorne International B.V. toekomende rechten onverlet.

12.8. Indien Dorne International B.V. een beroep doet op haar eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Dorne International B.V. tevens het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Artikel 13 – Verplichtingen van de klant

13.1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Dorne International B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Dorne International B.V.  worden verstrekt. Indien de klant niet aan deze verplichting heeft voldaan, heeft Dorne International B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

13.2. Indien de door de klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de klant.

13.3. Voor het in acht nemen van alle wettelijke en anderszins geldende voorschriften die van toepassing zijn in het land waar de klant is gevestigd in verband met het onder zich hebben, bewaren, gebruiken, vervoeren en verkopen, op welke wijze dan ook, van de producten, is alleen de klant verantwoordelijk.

13.4. De klant is verplicht het geleverde enkel te gebruiken zoals volgt uit de instructies, handleiding of de technische specificaties.Bij doorverkoop van het geleverde zal de klant op zijn beurt zijn klant tenminste uitdrukkelijk op de hoogte stellen van de voorgeschreven instructies, handleiding of technische specificaties van Dorne International B.V. 

13.5. Alle gegevens en inlichtingen die door Dorne International B.V. zijn verstrekt over de geschiktheid en toepasbaarheid van het product zijn geheel vrijblijvend gegeven en ontheffen de klant niet van zijn verplichting tot het (laten) doen van eigen controles en testen.

13.6. Het is de klant niet toegestaan de producten van Dorne International B.V. (de seleniet lampen met toebehorende accessoires bekend onder het label ‘FÉ’ )door te verkopen onder een private label. Bij doorverkoop/aanbieding aan derden: Klant is eraan gehouden - de producten uitsluitend onder en met de originele branding van ‘FÉ’ aan derden door te verkopen.

Artikel 14 – Levering en risico-overgang

14.1. De levertijd vangt aan nadat Dorne International B.V. deze schriftelijk dan wel elektronisch heeft bevestigd aan de klant.  

14.2. De door Dorne International B.V. opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding van de overeenkomst, schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

14.3. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 

14.4. Levering vindt plaats op het door de klant aangegeven adres, zolang Dorne International B.V. daarmee akkoord is gegaan. 

14.5. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Dorne International B.V. het recht om haar verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

14.6.  Bij te late betaling kan de klant een verlate levering niet aan Dorne International B.V. tegenwerpen.

14.7. Indien Dorne International B.V.  gegevens behoeft van de klant voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd niet eerder aan dan nadat de klant deze juist en volledig aan Dorne International B.V.  ter beschikking heeft gesteld.

14.8. In het geval dat een met de klant overeengekomen levertijd wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Dorne International B.V. ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 20 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

14.9. Dorne International B.V.  heeft het recht de bestelling in gedeelten te leveren. De leveringen kunnen door Dorne International B.V. afzonderlijk worden gefactureerd en zij heeft het recht betaling te verlangen alvorens verdere leveringen te verrichten. 

14.10. De klant is verplicht de bestelde producten af te nemen.

14.11. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van het geleverde/product gaat op de klant over op het moment waarop het product in de macht van de klant wordt gebracht en/of is afgeleverd op de door partijen overeengekomen locatie (adres), ook al is er door Dorne International B.V nog niet gefactureerd. 

14.12. Feitelijke levering: De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden. 

14.13. Zicht/Consignatie: Indien Dorne International B.V. producten aan klant op zicht of in consignatie levert, ligt het risico en de aansprakelijkheid hiervoor volledig bij de klant - tenzij door partijen uitdrukkelijk schriftelijk en/of elektronisch overeengekomen. 

Dit is ook van toepassing bij het opslaan, etaleren of op enige andere wijze tentoonstellen van deze producten. Elke waardevermindering door beschadiging of anderszins aan op zicht of in consignatie geleverde producten is voor rekening van de klant.

Artikel 15 – Transport/verzendkosten

Transport/verzendkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch iets anders hebben afgesproken.

Artikel 16 – Verpakking en verzending

16.1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Dorne International B.V niet

aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

16.2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Dorne International B.V , bij gebreke waarvan Dorne International B.V. niet

aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

16.3. Retourzendingen zonder voorafgaand overleg tussen partijen en uitdrukkelijke schriftelijke of elektronische acceptatie door Dorne International B.V. worden geweigerd. Retour te nemen goederen dienen in originele verpakking en onbeschadigde staat te zijn. Retourzendingen dienen veilig verpakt (met de aanduiding ‘ FRAGILE/BREEKBAAR’ franco te worden aangeleverd, tenzij anders overlegd en zijn voor risico van de opdrachtgever.

Artikel 17 – Bewaring, voortijdige/verlate afname

Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Artikel 18 – Reclames en garantie

18.1. De klant is verplicht de geleverde producten terstond bij aflevering te controleren. De klant dient in het bijzonder na te gaan:

a. of de juiste producten zijn geleverd;

b. of het juiste aantal producten is geleverd;

c. of de producten voldoen aan de kwaliteitseisen of aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik.

18.2. Reclames ten aanzien van de geleverde bestelling dienen in ieder geval binnen 7 dagen na de levering aan Dorne International B.V.  kenbaar te worden gemaakt. Reclames dienen schriftelijk of via e-mail (hi@fequartz.nl) te worden ingediend. Reclames die te laat worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

18.3. Op de door Dorne International B.V. geleverde producten is de wettelijke garantie van toepassing. Dit wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de koper er in alle redelijkheid van mag verwachten. 

18.4. De factuur is het garantiebewijs.

18.5. Het vervangen of repareren (van onderdelen van) het product door Dorne International B.V. verlengt de garantieperiode niet.

18.6. Vanwege de diverse bijzondere kenmerken van  seleniet varieert elk stuk kristal - zelfs van dezelfde grootte- wat betreft gewicht, vorm en kleur. Als gevolg daarvan is zogenaamde fysieke uitvoering van de lamp uitgesloten vwb evt. ‘ verkeerde levering/gebreken’,  alsmede van enige garantie en kan koper hier geen aanspraak op doen. Klant gaat dan ook akkoord dat de bestelling/levering slechts zal plaatsvinden op gewichtsklasse van de betreffende seleniet lampen, waarvan klant op het moment van bestellen weet dat elke lamp uniek is in uitvoering en er geen enkele lamp uit de collectie dezelfde fysieke uitvoering heeft en het een niet-repeteerbaar design betreft. Vanwege de kenmerken van seleniet (zacht en poreus), kan het ( in beperkte mate) voorkomen dat er incidenteel een klein stukje ‘afbrokkelt’, waardoor dit niet onder de garantie valt. Dorne International raadt de klant dan wel de uiteindelijke koper/consument/gebruiker, met klem aan om met de nodige voorzichtigheid met de FÉ lamp en haar onderdelen om te gaan.  

18.7. Indien Dorne International B.V. de reclame/klacht gegrond acht, worden na overleg met de klant de relevante producten deels of volledig hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door klant betaalde prijs over het product. Nogmaals, klant is er op de website www.fequartz.nl of via enige andere vorm van communicatie/offerte, maar tevens in deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk op gewezen dat elke FÉ lamp een uniek exemplaar is, met een onherhaalbaar design, kleurstelling, grootte, gewicht, structuur, zodat het uitgesloten is dat een eventueel vervangend product dezelfde kenmerken bezit. 

18.8. De garantie die uitsluitend van toepassing is op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijke fabricage of materiaal, geldt in elk geval niet indien: a) de geleverde producten na levering door Dorne International B.V. aan klant zelf gerepareerd en/of bewerkt zijn of door derden zijn gerepareerd cq bewerkt;  b)de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd zijn met het handelen volgens de instructies en (veiligheids)informatie vermeld in de Gebruiksaanwijzing. Bij levering van de producten heeft Dorne International B.V. aan de koper tevens een fysiek kaartje meegeleverd, waarop een QR code is afgebeeld waarmee na activatie toegang verleend wordt tot deze genoemde gebruiksaanwijzing. De gebruiksaanwijzing kan ook altijd nageslagen worden via de website www.fequartz.nl onder ‘De lamp/gebruiksaanwijzing’ 

Aanvullend kan eventueel ook deze link gebruikt worden die naar de gebruiksaanwijzing gaat:

https://www.fequartz.nl/_files/ugd/0cf98c_b0019172c5fb4d798371fdb1fc30bb0a.pdf

 c) er anderszins omstandigheden zijn waar Dorne International B.V.  geen invloed op heeft (zoals weersomstandigheden en bijv. schade ontstaan tijdens transport door klant)

18.9. De garantie dekt geen normale ‘slijtage’ aan objecten, met name die aan bijvoorbeeld lampen, dimmer kabels en armaturen. Lichtbronnen vallen buiten de garantie, omdat ze bijvoorbeeld onderhevig zijn aan stroompieken of kunnen falen door blikseminslag en vochtigheid. Ook bij slijtage en defecten als gevolg van nalatig onderhoud kan geen aanspraak worden gemaakt bij Dorne International B.V. 

18.10 Dorne International B.V. is niet aansprakelijk voor gevolgschade als gevolg van een niet goed functioneren van het product, ondeskundig of onjuist gebruik ervan. 

18.11. Tevens kan er geen aanspraak gemaakt worden op garantie indien er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijking.

18.12.. Een gebrek aan een product geeft de klant niet het recht de gehele bestelling, waarvan het product deel uitmaakt, te weigeren of terug te sturen.

18.13.  Reclames of een beroep op de garantie schorten de betalingsverplichting, noch de termijn hiervan, van de klant niet op.

18.14. Indien de klant onterecht heeft gereclameerd of onterecht een beroep op de garantie heeft gedaan, dan worden alle (onderzoeks)kosten die Dorne International B.V. daardoor heeft gemaakt aan de klant in rekening gebracht.

Artikel 19 – Opschorting en ontbinding

19.1. Dorne International B.V.  is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of zal nakomen. 

19.2. Na het sluiten van de overeenkomst Dorne International B.V. ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. 

19.3. Voorts is Dorne International B.V.  bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

19.4. Dorne International B.V.  is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.

16.5. Indien Dorne International B.V. tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

16.6. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Dorne International B.V. op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Dorne International B.V.  de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

19.7. Dorne International B.V. behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 20 – Overmacht

20.1. Dorne International B.V.  is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst of tot het betalen van schadevergoeding indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Dorne International B.V.  geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersinvloeden; diefstal; stroom- en internetstoring; overstromingen, aardverschuivingen en overige natuurrampen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies van of beschadigingen aan producten bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren van producten aan Dorne International B.V.  door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Dorne International B.V.  of haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van Dorne International B.V. , haar leverancier of een ingeschakeld transportbedrijf, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid.

20.2. Dorne International B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Dorne International B.V. haar verbintenis had moeten nakomen.

20.3. Dorne International B.V.  kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

20.4. Voor zover Dorne International B.V. ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is zij gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 21 – Aansprakelijkheid en verjaring

21.1. Dorne International B.V.  kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 20 van deze algemene voorwaarden;

b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

21.2. Dorne International B.V.  is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Dorne International B.V. is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

21.3. Dorne International B.V.  is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook door verkeerd of ondeskundig gebruik van het geleverde, door gebruik van het geleverde in strijd met de gebruiksaanwijzing of de gebruiksinstructies of door het verkeerd of niet goed onderhouden van het geleverde.

21.4. Dorne International B.V.  is niet aansprakelijk voor schade indien de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht aan het geleverde.

21.5 In geen geval is Dorne International B.V.  aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat het geleverde is gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het geleverde bestemd is. Dorne International  B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de Klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt

door opzet of bewuste roekeloosheid van Dorne International B.V. 

21.6. Indien Dorne International B.V.  naar haar oordeel genoodzaakt is maatregelen te treffen c.q. medewerking te verlenen aan door producenten geïnitieerde recall-acties ter voorkoming van (verdere) schade ten gevolge van aanspraken van afnemers op grond van een gebrek aan geleverde producten, verplicht de klant zich aan zulke maatregelen medewerking te verlenen. Dorne International B.V.  kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de klant lijdt door geïnitieerde recall-acties.

21.7. Dorne International B.V.  is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van indirecte schade (tevens bij derden) of gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, reputatieschade, milieuschade, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.

21.8. Indien Dorne International B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Dorne International B.V.  beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Dorne International B.V. gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Dorne International B.V. beperkt tot het factuurbedrag ex BTW, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

21.9 De klant vrijwaart Dorne International B.V.  voor vorderingen die derden tegen haar instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor Dorne International B.V.  niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De klant is gehouden Dorne International B.V. op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor Dorne International B.V. mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen haar ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.

21.10. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Dorne International B.V.vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Dorne International B.V. kan aanwenden.

21.11. Indien de klant niet, niet tijdig of niet naar behoren aan zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet voldoet of onrechtmatig jegens Dorne International B.V. handelt, dan dient de klant alle schade te vergoeden die Dorne International B.V.  daardoor lijdt of heeft geleden.

21.12 Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of op enige andere wijze ter beschikking gesteld aan klant zoals bijvoorbeeld in een catalogus of email zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 22 – Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Dorne International B.V. vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek

Artikel 23 – Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, kunnen partijen tijdig en in onderling overleg - en met uitdrukkelijke instemming van Dorne International B.V. - de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Artikel 24 – Overgang van rechten

Rechten van de klant uit en overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Dorne International B.V.

Artikel 25 – Geheimhouding

25.1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

25.2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Dorne International B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Dorne International B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Dorne International B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 26 – Intellectueel eigendom

Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij Dorne International B.V, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan, tenzij anders aangegeven is.

Dorne International B.V. behoudt zich nadrukkelijk alle rechten van intellectueel eigendom voor op haar website www.fequartz.nl of in enigerlei andere vorm van communicatie/informatieverstrekking inzake het door haar verhandelde product ‘ FÉ’ ook wel aangeduid als FÉ Quartz of FÉ Quartz Natural Crystal Selenite Lamp.

Artikel 27 – Slotbepalingen

27.1. Op overeenkomsten tussen Dorne International B.V. en de klant,  waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien klant gevestigd is in het buitenland. Geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegd Nederlandse rechter in het arrondissement waar Dorne International B.V. gevestigd is. Toepasselijkheid van andere (inkoop)voorwaarden of algemene voorwaarden dan die van Dorne International B.V., wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

27.2. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling (van Dorne International B.V.) van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven. 

27.3. Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per email verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de email voldoende vast staat. 

27.4. Dorne International B.V. behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

27.5. De algemene voorwaarden van Dorne International B.V. zijn ter hand gesteld aan de klant en zijn ter inzage tevens altijd in te zien via de website www.fequartz.nl (Algemene voorwaarden zakelijke afnemers/B2B)

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld  op 1 oktober 2021.

Download deze Algemene Voorwaarden (zakelijke afname/B2B) als PDF bestand hier.

bottom of page