top of page
Untitled design_edited_edited.jpg

FÉ Quartz, a lifestyle brand by Dorne International B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN

DORNE INTERNATIONAL B.V.

consumenten/webshop

INLEIDING

Hieronder vind je onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn van toepassing als je gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website (met onlineshop omgeving) www.fequartz.nl. Door jouw aankoop of bestelling geef je aan dat je deze Algemene Voorwaarden gelezen hebt (waaronder onder meer ook de leverings-, garantie-en betalingsvoorwaarden) en dat je hiermee akkoord gaat. Dorne International B.V. behoudt te allen tijde het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Omdat  deze Algemene Voorwaarden dus belangrijke info voor jou als koper bevatten, raden wij jou aan om deze daarom goed door te lezen en regelmatig te checken op onze website, om te zien of er op dat moment wijzigingen hierin zijn. Mocht je deze Algemene Voorwaarden op een later moment nog eens willen terug lezen, dan raden wij jou aan om deze eventueel op te slaan of af te drukken. Voor vragen kun je natuurlijk ook altijd bij ons terecht!

INHOUDSOPGAVE

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - De prijs

Artikel 11 - Garantie en Conformiteit

Artikel 12 - Levering en uitvoering

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Persoonsgegevens

Artikel 16 - Cookiebeleid 

Artikel 17- Intellectueel eigendom

Artikel 18 - Aansprakelijkheid

Artikel 19 - Slotbepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 3. Consument: klant/de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

 4. Dag: kalenderdag;

 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; Dorne International B.V. via Website/online shop: www.fequartz.nl

 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 11. Modelformulier voor herroeping: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij/zij gebruik wil maken van het herroepingsrecht;

 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 13. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer

Artikel 2 – Identiteit van de Ondernemer

Dorne International B.V.

Nedereindseweg 578

3546 PV Utrecht, Nederland 

+316 5366 8338 : bereikbaar tijdens kantooruren;

E-mailadres: hi@fequartz.nl

KvK-nummer: 82174237;

Btw-identificatienummer: NL862364887B01 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod/alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van de Ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen Ondernemer en Consument.

 2. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos beschikbaar worden gesteld.

 3. Indien de overeenkomst (op afstand) elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

 5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘ naar de geest ‘ van deze algemene voorwaarden.

 6. Onduidelijkheden over de inhoud of uitleg van een of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘ naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 

 7. Indien Consument in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze slechts bindend, indien en voor zover deze door de Ondernemer (Dorne International B.V.) uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. 

 3. Het aanbod bevat een zo goed mogelijke omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. 

 4. Alle afbeeldingen, specificatie gegevens van aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Hierbij willen wij specifiek nog het volgende aanvullen: FÉ’s seleniet is natuurlijk en echt. Vanwege de diverse bijzondere kenmerken van seleniet varieert elk stuk kristal  daarom - zelfs van dezelfde grootte - wat betreft gewicht, vorm, structuur en kleur(schakering). FÉ, met haar onherhaalbare design, wordt dan ook aan de consument aangeboden per gewichtsklasse. Elke lamp is anders, vandaar dat de door ons gebruikte foto’s puur indicatief zijn. 

 5. Dorne International B.V. kan niet garanderen dat de digitaal weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleurstelling.  

 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, ter beschikking stellen:

 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 

 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

 9. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

 11. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping. Zowel het Retourbeleid als het Retour/herroepingsformulier zijn ter beschikking gesteld en inzichtelijk gemaakt via de website van Ondernemer: www.fequartz.nl 

 12. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

RETOURBELEID/HERROEPING

Voor het specifieke retourbeleid van Ondernemer (Dorne International B.V.) en de rechten en plichten van Ondernemer en Consument wordt hierbij tevens uitdrukkelijk bedoeld (en verwezen naar) :  het Retourbeleid op de website, aan consument ter beschikking gesteld via de de website www.fequartz.nl en hier te vinden en te downloaden. Het is de verantwoordelijkheid en plicht van de consument om hiervan kennis te nemen en naar te handelen en met het aanvaarden van de Algemene Voorwaarden, vermeld in het document ‘ Retourbeleid’  als ook in deze Algemene Voorwaarden, worden deze automatisch door Consument als zodanig geaccepteerd voor ‘ gezien’ en ‘ akkoord’. 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Herroeping/zichttermijn geldt niet voor bedrijven/zakelijke afnemers, maar deze is slechts van toepassing op de Consument zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. 

 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Zijnde gemaakt van een natuurlijk en delicaat materiaal en/of breekbaar kristal (seleniet), dient consument de FÉ lamp met voorzichtigheid te behandelen. 

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructie (veilig en stevig ingepakt en compleet beschermd). 

 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht en de retourzending (voldoende gefrankeerd, anders niet geaccepteerd) (de zending/geretourneerde zending dient in goede staat ontvangen te worden bij Ondernemer)  ligt bij de consument. Ook risico en kosten voortkomende uit transportschade tijdens retourzending liggen bij de consument. Ondernemer is gerechtigd de schade of zogenaamde waardevermindering van het product in rekening te brengen bij consument. 

 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

 6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding een ontvangstbevestiging.

 2. Na het daadwerkelijk ontvangen en inspecteren van de retourzending door Ondernemer, zal Ondernemer Consument een email sturen om te laten weten of de retourzending geaccepteerd en goedgekeurd kan worden. Indien goedgekeurd door Ondernemer, zal de terugbetaling van de door de consument daadwerkelijk betaalde aanschafprijs zo spoedig mogelijk, echter uiterlijk binnen 14 dagen, verwerkt worden. 

 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode.

Artikel 10 – De prijs

 1. De artikelen/producten/diensten (tevens van derden) die Ondernemer verkoopt en levert aan Consument kunnen aan tussentijdse wijzigingen onderhevig zijn. Zo kunnen deze zonder voorafgaande kennisgeving zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Bestellingen die op het moment van prijswijziging al geplaatst zijn, vinden plaats volgens de op het moment van bestelling overeengekomen prijzen.

 2. Ook kan de Ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 3. De in het aanbod vermelde prijzen van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Tevens zal duidelijk het BTW (bestanddeel) vermeld worden. 

 4. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De ondernemer kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Dorne International B.V. en/of FÉ Quartz afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke type-, programmeer en drukfouten. Voor de gevolgen van kennelijke fouten alsmede foutieve prijzen veroorzaakt door bijvoorbeeld de internet server of door hackers, computervirussen etc. , wordt door Ondernemer geen aansprakelijkheid aanvaard. In alle voornoemde gevallen is Ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 11 – Garantie en conformiteit

 1. Bij De Ondernemer heeft de Consument recht op de wettelijke garantie. 

 2. De Ondernemer, Dorne International B.V. verwijst de consument hierbij en tevens voordat hij/zij de lamp in gebruik neemt, met klem naar de ‘Gebruiksaanwijzing’ die tevens op de website www.fequartz.nl geplaatst is en waarvan tevens bij de verzending naar de consument een QR code op een apart kaartje is meegestuurd. Het is de verantwoordelijkheid van de Consument deze genoemde Gebruiksaanwijzing geheel door te lezen en zich van de inhoud op de hoogte te stellen. Naast productkenmerken kan consument hierin onder meer lezen hoe om te gaan met de lamp, waar de lamp te gebruiken is (sowieso droge binnenruimtes, altijd uit de buurt van vocht houden) en hoe consument (met voorzichtigheid) voor de lamp dient te zorgen. Zeer belangrijk(verantwoordelijkheid van de consument) : Naast het gebruiken van en handelen volgens‘ het gezond verstand’ , dient consument zich uiteraard ook van de in de Gebruiksaanwijzing omschreven ‘Veiligheidsinformatie’, (andere) info en instructies op de hoogte te stellen.

 3. De Ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid. 

 4. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten (afwijkend van de Overeenkomst) dienen door de Consument  binnen 14 dagen na ontvangst van de producten schriftelijk per e-mail aan de Ondernemer te melden (hi@fequartz.nl) en hem daarvan in kennis te stellen. Vanwege de diverse bijzondere kenmerken van  seleniet varieert elk stuk kristal - zelfs van dezelfde grootte- wat betreft gewicht, vorm en kleur. Als gevolg daarvan is zogenaamde fysieke uitvoering van de lamp uitgesloten vwb evt. ‘ verkeerde levering/gebreken’,  alsmede van enige garantie en kan de Consument hier geen aanspraak op doen.Vanwege de kenmerken van seleniet (zacht en poreus), kan het ( in beperkte mate) voorkomen dat er incidenteel een klein stukje ‘afbrokkelt’, waardoor dit niet onder de garantie valt. Ondernemer raadt de consument dan ook aan om met de nodige voorzichtigheid met de FÉ lamp en haar onderdelen om te gaan. 

 5. Indien de Ondernemer de klacht gegrond acht, worden na overleg met de Consument de relevante producten deels of volledig hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Consument betaalde prijs over het product. Consument is er op de website, maar tevens in deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk op gewezen dat elke FÉ lamp een uniek exemplaar is, met een onherhaalbaar design, kleurstelling, grootte, gewicht, structuur, zodat het uitgesloten is dat een eventueel vervangend product dezelfde kenmerken bezit. 

 6. De garantie geldt in elk geval niet indien: a) consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt heeft of door derden heeft laten repareren/bewerken; b)de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd zijn met het handelen volgens onze instructies en (veiligheids)informatie vermeld in de Gebruiksaanwijzing, die per QR code ter hand zijn gesteld aan consument bij de levering alsook op de website vermeld staan en hier nogmaals in te zien en te downloaden zijn. c)er anderszins omstandigheden zijn waar ondernemer geen invloed op heeft (zoals weersomstandigheden en bijv. schade ontstaan tijdens transport door u)

 7. De garantie dekt geen normale ‘slijtage’ aan objecten, met name die aan bijvoorbeeld lampen, dimmer kabels en armaturen. Lichtbronnen vallen buiten de garantie, omdat ze bijvoorbeeld onderhevig zijn aan stroompieken of kunnen falen door blikseminslag en vochtigheid. Ook bij slijtage en defecten als gevolg van nalatig onderhoud kan geen aanspraak worden gemaakt bij ondernemer. 

 8. Ondernemer Dorne International B.V. is niet aansprakelijk voor gevolgschade als gevolg van een niet goed functioneren product, ondeskundig of onjuist gebruik ervan.

Artikel 12 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.De consument heeft in het geval van overschrijding van deze voornoemde 30 dagen het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Na ontbinding zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen. Consument komt niet in aanmerking voor een schadevergoeding. 
   
  FYI: Dorne International B.V. streeft ernaar dat jij jouw bestelling binnen 7 dagen in huis hebt. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan redelijkerwijze zo spoedig mogelijk  nadat hij de bestelling geplaatst heeft, bericht.
   

 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

 5. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Consument.  Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op de Consument. Als Consument besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

Artikel 13 – Betaling

 1. Met het plaatsen van een bestelling bij Ondernemer, gaat de Consument een betaalverplichting aan. De door de consument verschuldigde bedragen dienen bij de bestelling voorafgaand aan de levering te worden voldaan.

 2. De consument heeft de plicht en verantwoordelijkheid om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. Consument dient zich allereerst te wenden tot de Ondernemer en kan zijn/haar klacht kenbaar maken door te mailen naar hi@fequartz.nl

 2. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. Consument wordt geacht bestel-, order- of factuurnummer te vermelden. 

 4. De Ondernemer streeft ernaar ingediende klachten binnen een termijn van 14 dagen - gerekend vanaf de datum van ontvangst - te beantwoorden.. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, streeft Ondernemer ernaar binnen de termijn van 14 dagen geantwoord te hebben met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15 – Persoonsgegevens

De Ondernemer (Dorne International B.V.) verwerkt persoonsgegevens van de Consument conform privacybeleid/privacystatement.  Deze is hier te vinden en te downloaden. 

Artikel 16 – Cookiebeleid

Het Cookiebeleid van de Ondernemer is hier te vinden en te downloaden. 

Artikel 17 – Intellectueel Eigendom

Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij Ondernemer, Dorne International B.V, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan, tenzij anders aangegeven is. 

Dorne International B.V. behoudt zich nadrukkelijk alle rechten van intellectueel eigendom voor op haar website www.fequartz.nl

Artikel 18 – Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade wordt door ondernemer Dorne International B.V. uitgesloten. De aansprakelijkheid van ondernemer is nooit hoger dan de factuurwaarde van het geleverde product(en) in kwestie. 

 2. In geen geval is Dorne International B.V. , haar directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, stagiaires, leveranciers, dienstverleners (derden) of licentiegevers, serviceproviders, aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale, of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot gederfde inkomsten, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of gelijkaardige schade, ongeacht of deze is gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiende uit uw gebruik van een van de diensten of producten die zijn verkregen/aangekocht via de website www.fequartz.nl  of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met jouw gebruik van de website of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in enige inhoud, of verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van de website, een van de dienst en of enige inhoud (of product), verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld.

Artikel 19 – Slotbepalingen

Op overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien Consument woonachtig is in het buitenland.Geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegd Nederlandse rechter in het arrondissement waar Dorne International B.V. gevestigd is. Toepasselijkheid van andere (inkoop)voorwaarden of algemene voorwaarden dan die van de Ondernemer, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 1. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. 

 2. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven. 

 3. Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de email voldoende vast staat. 

 4. De Ondernemer (Dorne International B.V.) behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Download deze Algemene Voorwaarden als PDF bestand hier.

bottom of page